Латвия е готова да приеме еврото през 2014 г

 

 

 
 

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 юни 2013 г.

Комисията смята, че Латвия е готова да приеме еврото през 2014 г.

Днес Европейската комисия публикува конвергентния си доклад за 2013 г. за Латвия, както и негово резюме за широката общественост, в което се представят общите му линии и логика. Комисията заключава, че Латвия е постигнала висока степен на устойчиво икономическо сближаване с еврозоната и предлага на Съвета да вземе решение за това тя да приеме еврото от 1 януари 2014 г.

Опитът на Латвия показва, че дадена държава може успешно да преодолее макроикономическите дисбаланси въпреки мащаба им и да излезе от това положение по-стабилна — заяви Оли Рен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за икономическите и паричните въпроси и еврото. — След дълбоката рецесия от 2008—2009 г. Латвия предприе решителни действия, които, подпомогнати от ръководената от ЕС—МВФ програма за финансова подкрепа, доведоха до подобряване гъвкавостта и способността за приспособяване на икономиката в рамките на цялостната политика на ЕС за устойчив и балансиран растеж. Усилията ѝ бяха възнаградени: прогнозите сочат Латвия като най-бързо развиващата се икономика в ЕС тази година.“

Той добави: „Желанието на Латвия да приеме еврото е знак за доверие в нашата обща валута и допълнително доказателство, че тези, които предсказваха разпадането на еврозоната, са грешали.“

В конвергентния доклад се дава положителна оценка на постигнатите от Латвия икономически показатели, съотнесени към определените в Договора критерии за конвергенция, а именно:

Инфлация

Средната инфлация в Латвия през 12-месечния период до април 2013 г. беше 1,3%, значително под референтната стойност от 2,7 %, като е вероятно да остане под тази стойност и за в бъдеще. От една страна, за особено ниското текущо равнище на инфлацията допринесоха краткосрочни фактори като намалението миналия юли на ДДС, но от друга, анализът на основополагащите параметри и фактът, че референтната стойност бе постигната със значителен марж, са в подкрепа на положителна оценка за изпълнението на критерия за ценова стабилност. Латвия ще трябва да продължи да следи обстановката с неотслабващо внимание с оглед запазване ниското равнище на инфлацията, включително чрез продължаване на предпазливата фискална политика и поддържане на устойчиво вътрешно търсене.

 
 

Публични финанси (дефицит и дълг)

Отношението на дефицита по консолидирания държавен бюджет към БВП достигна 8,1 % през 2010 г., но намаля до 1,2 % през 2012 г.; според прогнозата на службите на Комисията от тази пролет той ще се задържи на 1,2 % и през 2013 г. Консолидираният държавен дълг възлезе на 40,7 % от БВП в края на 2012 г. Комисията смята, че прекомерният дефицит е бил коригиран по надежден и устойчив начин и препоръча на Съвета по икономическите и финансови въпроси (ЕКОФИН) да прекрати процедурата при прекомерен дефицит за страната (вж. MEMO/13/463). Ако това бъде направено, Латвия ще изпълни критерия относно състоянието на държавния бюджет.

Лихвени проценти

Средният дългосрочен лихвен процент в Латвия през годината до април 2013 г. бе 3,8 %, което е под референтната стойност от 5,5 %. От своя страна, от 2010 г. спредовете спрямо дългосрочните облигации в еврозоната започнаха значително да се стесняват в отзвук на повишеното доверие в Латвия от страна на пазара .

Обменен курс

Латвийският лат участва в Механизма на обменните курсове (МОК II) от 2 май 2005 г., което е значително повече от изисквания минимум от две години. При присъединяването на страната към МОК II властите се задължиха да поддържат обменния курс на лата в диапазон ±1 % спрямо фиксинга. През двегодишния период, предхождащ настоящата оценка, обменният курс на лата не отбеляза отклонение от фиксинга с повече от ± 1 %, нито бе подложен на натиск.

Допълнителни фактори като динамиката на платежния баланс и интеграционните процеси на трудовия, стоковия и финансовия пазар също бяха разгледани. По време на кризата външният баланс на Латвия претърпя значителна консолидация, подкрепяна от подобрената конкурентоспособност на външните пазари. Икономиката на Латвия е интегрирана добре в икономиката на ЕС в резултат на създадените връзки в областта на търговията и пазара на труда; тя също така привлича значителни преки чуждестранни инвестиции. Благодарение главно на големия дял чуждестранна собственост в банковата система националният финансов сектор е с висока степен на интегрираност с финансовата система на ЕС.

Накрая, законодателството на Латвия в областта на паричната политика е в съответствие със законодателството на ЕС.

Тази оценка се допълва от конвергентния доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ), също публикуван днес.

Контекст

По време на кризата Латвия успешно извървя трудния път към макроикономическа консолидация. Стриктното прилагане на ръководената от ЕС и МВФ програма за финансово подпомагане допринесе за излизането на страната от дълбоката рецесия и за възобновяването на икономическия растеж.

В Договора за ЕС се предвижда Комисията и ЕЦБ да изготвят доклад на всеки две години или по искане на държава членка с дерогация в това отношение. На 5 март т.г. Латвия официално поиска от Комисията да представи извънреден конвергентен доклад с оглед присъединяване към еврото от 1 януари 2014 г.

Приемането на еврото е функция от устойчивото удовлетворяване на четири икономически критерия за стабилност, отнасящи се до състоянието на държавния бюджет, ценовата стабилност, стабилността на обменния курс и конвергенцията на дългосрочните лихвени проценти. Националното законодателство в областта на паричната политика също трябва да е в съответствие с Договора за ЕС.

В Договора се предвижда при оценяването да бъдат взети предвид допълнителни фактори като платежен баланс, пазарна интеграция и др. като показатели, че интегрирането на държавата членка в еврозоната ще протече гладко, както и за добиване на по-общ поглед върху устойчивостта на конвергенцията.

След становище от Европейският парламент, препоръка от финансовите министри от еврозоната и обсъждане от държавните или правителствените ръководители от ЕС на срещата на Европейския съвет на 27—28 юни, Съветът ЕКОФИН ще вземе през юли окончателно решение относно приемането на еврото от Латвия.

Процедурата ще бъде напълно завършена, след като Съветът на министрите на държавите от еврозоната и Латвия с единодушен вот неотменимо фиксират обменния курс на лата към еврото.

 

Латвия: Банковский счет в Латвии - Список латвийских банков -

Латвия е готова да приеме еврото през 2014 г

Перечень стран-участник ОЭСР и ФАТФ

Оффшорный банковский счет в Латвии

Открыть банковский счет в Латвии

 

 

 


Copyright ©2005-2020.